Μετάβαση σε περιεχόμενο
Pokerland Φόρουμ

ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ON LINE POKER ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


ElKonte

Recommended Posts

Δημοσιεύθηκε η παρακάτω απόφαση της Επιτροπής Παιγνίων!

Προθεσμία ένα μήνα να κάνει ο καθένας τα κουμάντα του!ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2952

5 Νοεμβρίου 2012

45197

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Απόφ. 23/3/23.10.2012

Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονι−

σμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την

επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλο−

νται στην περίπτωση διεξαγωγής τυχερών παιγνίων

μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

(Ε.Ε.Ε.Π.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3229/2004

(Α΄ 38) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25

έως 54 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και τις διατάξεις του

άρθρου 52 παράγραφος 6 του Ν. 4021/2011 (Α΄ 218) και

του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14), συμπληρωματικά

δε τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α΄ 220), σύμφωνα

με τις οποίες η Επιτροπή είναι, μεταξύ άλλων, αρμό−

δια για την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής των

τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και την επιβολή

των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις

διατάξεις αυτές.

2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του

Ν. 4002/2011, όπως ισχύει σύμφωνα με την οποία, έως

ότου εκδοθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη της πα−

ραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180)

Προεδρικό διάταγμα, με το οποίο θα θεσπιστεί ο Κανο−

νισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, τα διεπόμενα

από αυτόν θέματα ρυθμίζονται με σχετική απόφαση της

Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ως και το

γεγονός ότι το εν λόγω Προεδρικό διάταγμα δεν έχει

ακόμα εκδοθεί.

3. Τη με αριθμό 55906/1673 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία συγκροτήθηκε

η Ε.Ε.Ε.Π. και την με αριθμό. 56660/1679 (Β 2910) κοινή

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού

και Τουρισμού για την πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας

της Ε.Ε.Ε.Π.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 45 έως και 49 σε συνδυ−

ασμό με την διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου

50 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), με τις οποίες ρυθμίζονται

τα θέματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του

διαδικτύου.

5. Τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του

Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), σε συνδυασμό με την απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1248/2011.

6. Τη με αριθμό 22/2/22/10.2012 απόφαση της Επιτρο−

πής (Β΄ 2880) περί ανάληψης της αρμοδιότητας επιβολής

των κυρώσεων με βάση τις διατάξεις των παραγράφων

1, 5 και 8 του άρθρου 51 σε συνδυασμό με τις διατάξεις

των παραγράφων 3 του άρθρου 48 και 4 του άρθρου

49 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), η οποία δημοσιεύθηκε στη

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το γεγονός ότι υφίστανται επείγοντες λόγοι δη−

μόσιας τάξης για την προστασία του κοινού από την

κατασπατάληση χρημάτων στα τυχερά παίγνια, την

απάτη και τα συναφή εγκλήματα, και ιδίως των ανηλί−

κων και των ευάλωτων ομάδων, καθώς και επείγοντες

λόγοι προστασίας των συμφερόντων της Ελληνικής

Δημοκρατίας.

8. Την από 22−10−2012 εισήγηση του Προέδρου της

Ε.Ε.Ε.Π.

9. Το γεγονός, ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί

επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

ως και του Προϋπολογισμού της Επιτροπής, αποφασίζει:

Εγκρίνει τις παρακάτω ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία

διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου

Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων,

οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση διεξαγωγής

τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προ−

βλεπόμενη άδεια. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1.1 Απαγορεύεται η δημιουργία και η λειτουργία ιστο−

τόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδι−

κτύου από μη κατόχους άδειας. Η διεξαγωγή τυχερών

παιγνίων μέσω διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη

άδεια καθώς και η συμμετοχή των παικτών σε αυτά,

αποτελούν ποινικά αδικήματα του άρθρου 52 του

ν.4002/2011 (Α΄ 180) και, επιπλέον, επιφέρουν τις, προ−

βλεπόμενες από τον νόμο και την παρούσα, κυρώσεις.

1.2 Απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών δια−

δικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγμα−

τικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,

σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ν. 2238/1994, να

επιτρέπουν την πρόσβαση σε παράνομους παρόχους

τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, των οποίων οι

ιστότοποι αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black

list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

45198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1.3 Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύ−

ματα πληρωμών, που είναι εγκατεστημένα και λειτουρ−

γούν νόμιμα στην Ελλάδα, να πραγματοποιούν πλη−

ρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους

που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια

στους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά παράνομοι

πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως

αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί

η Ε.Ε.Ε.Π.

1.4 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε ενέργεια εμπορικής

επικοινωνίας παροχών υπηρεσιών τυχερών παιγνίων

μέσω διαδικτύου, που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη

άδεια.

ΑΡΘΡΟ 2:

ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μη αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών τυχερών

παιγνίων διά του διαδικτύου είναι το νομικό ή φυσικό

πρόσωπο που αναρτά στο διαδίκτυο ή/και λειτουργεί

ιστότοπο, από τον οποίο παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες

χωρίς την προβλεπόμενη από την ελληνική νομοθεσία

άδεια, καθώς και όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, πα−

ρέχει μέσω άλλου ιστότοπου, πρόσβαση σε τέτοιον

ιστότοπο. Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, μέσω της

οποίας παρέχεται η πρόσβαση, καθώς και ο εμπλεκό−

μενος εξοπλισμός, δεν επηρεάζουν την έννοια του μη

αδειοδοτημένου παρόχου υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 3:

ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών τυχερών παι−

γνίων διά του διαδικτύου υπάρχει όταν είναι δυνατή η

πρόσβαση σε ιστοσελίδες μη αδειοδοτημένου από την

Ελληνική Δημοκρατία παρόχου τέτοιων υπηρεσιών, από

IP που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια. Ο τόπος

εγκατάστασης του μη αδειοδοτημένου παρόχου και του

εξοπλισμού του, καθώς και η κατάληξη της διαδικτυα−

κής του διεύθυνσης, δεν επηρεάζουν την έννοια της μη

αδειοδοτημένης παροχής υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 4:

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

4.1 Τα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. μπορούν να διενεργούν

έρευνες για τον εντοπισμό ιστοτόπων, από τους οποί−

ους προσφέρονται υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω

του διαδικτύου, χωρίς την επιβαλλόμενη άδεια. Στο

πλαίσιο των ερευνών αυτών μπορούν να ζητούν και

να λαμβάνουν σχετικά στοιχεία από άλλες δημόσιες

υπηρεσίες, Αρχές και φορείς καθώς και από κάθε άλλη

πρόσφορη πηγή. Η Ελληνική Αστυνομία διαβιβάζει στην

Ε.Ε.Ε.Π. στοιχεία και εν γένει αποδεικτικό υλικό που συ−

γκεντρώνει σε περιπτώσεις που εντοπίζει τη διάπραξη

αξιόποινων πράξεων σε σχέση με τη διεξαγωγή τυχερών

παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη

άδεια, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες

διοικητικές κυρώσεις.

4.2 Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσ−

σει κατάλογο (black list), στον οποίο καταχωρούνται οι

ιστότοποι, από τους οποίους προσφέρονται υπηρεσί−

ες τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την

προβλεπόμενη άδεια. Για την εγγραφή ιστοτόπου στον

κατάλογο (black list), αρκεί ο ιστότοπος να προβάλλε−

ται στο διαδίκτυο και να προσφέρει ένα ή περισσό−

τερα τυχερά παίγνια προς διεξαγωγή. Η σύνταξη και

η γνωστοποίηση, κατά τις διατάξεις του νόμου, του

καταλόγου αυτού είναι ανεξάρτητη από την επιβολή

των προβλεπομένων, από το νόμο και την παρούσα,

διοικητικών κυρώσεων.

4.3 Οι υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π. έχουν την αρμοδιότητα

βεβαίωσης των παραβάσεων, προκειμένου να εφαρμο−

στούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Με από−

φαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., συγκροτούνται διμελή

εξουσιοδοτημένα κλιμάκια ελέγχου, από προσωπικό που

υπηρετεί σε αυτήν.

4.4. Όταν διαπιστώνεται παράβαση του νόμου, αυτή

βεβαιώνεται από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο κλιμά−

κια, συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποχρεωτικά

αναφέρει το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, το IP

του υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγ−

χο, τον ιστότοπο, αν αυτός είναι ιστότοπος παροχής ή

ιστότοπος παροχής πρόσβασης, τα παρεχόμενα παίγνια,

καθώς και τα στοιχεία εκείνων που διενέργησαν τον

έλεγχο.

4.5. Ο κατάλογος με τους ιστότοπους (black list), τον

οποίο συγκροτεί η Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και οι τυχόν αποφά−

σεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων διαβιβάζονται, μαζί

με κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο για τα εγγεγραμμένα

σε αυτόν φυσικά και νομικά πρόσωπα, στις Υπηρεσίες

και Φορείς της Ελληνικής Δημοκρατίας και στις δικαστι−

κές Αρχές, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την καταπολέμη−

ση του οικονομικού εγκλήματος, της φοροδιαφυγής και

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

4.6. Ο κατάλογος με τους ιστότοπους (black list), τον

οποίο συγκροτεί η Ε.Ε.Ε.Π., αναρτάται στον διαδικτυακό

της τόπο και αποστέλλεται στους παρόχους υπηρεσιών

διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγ−

ματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ν. 2238/1994, κα−

θώς και στα πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρω−

μών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα

στην Ελλάδα, ώστε να προβούν στις προβλεπόμενες

από το νόμο ενέργειες τους.

4.7. Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με κατα−

στατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη

εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές δι−

ατάξεις του Ν. 2238/1994, μετά από αίτημα της Ε.Ε.Ε.Π.

διαβιβάζουν σε αυτήν, αμελλητί, τα στοιχεία των προσώ−

πων που έχουν την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης

των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων χωρίς

την προβλεπόμενη άδεια και είναι καταγεγραμμένοι

στο σχετικό κατάλογο (black list).

ΑΡΘΡΟ 5:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

5.1. Μετά από κάθε βεβαίωση παράβασης, η Ε.Ε.Ε.Π.

καλεί τους ενδιαφερόμενους σε παροχή εξηγήσεων και

στη συνέχεια εξετάζει την υπόθεση για την επιβολή ή

μη των νόμιμων διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τη

διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός Εσωτερικής

Λειτουργίας της και ο Ν. 3051/2002, όπως ισχύει.

5.2. Οι κάθε είδους γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, κλή−

σεις και επιδόσεις από την Ε.Ε.Ε.Π., μπορεί να πραγματο−

ποιούνται ηλεκτρονικά με την αποστολή εγγράφου με ψη−

φιακή υπογραφή στο σημείο επικοινωνίας του ιστότοπου.

5.3. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων της

Ε.Ε.Ε.Π. αναρτώνται στον διαδικτυακό χώρο της Ε.Ε.Ε.Π.

Τα πρόστιμα καταβάλλονται εντός ενός (1) μηνός από

την κοινοποίησή τους στον τραπεζικό λογαριασμό της

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 45199

Ε.Ε.Ε.Π. που αναγράφει η απόφαση επιβολής. Εφόσον το

πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός της προαναφερθείσας

προθεσμίας, βεβαιώνεται και εισπράττεται με βάση τον

Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

5.4. Στην περίπτωση βεβαίωσης παράβασης και επιβο−

λής προστίμου σε πάροχο υπηρεσιών τυχερών παιγνίων

μέσω διαδικτύου, λόγω παροχής των παιγνίων αυτών

χωρίς την προβλεπόμενη άδεια στην Ελληνική Δημοκρα−

τία, εφόσον ο πάροχος αυτός διαθέτει άδεια σε άλλη

χώρα, ενημερώνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. για το γεγονός η

αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις της

Ε.Ε.Ε.Π. για την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του

διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια διακρίνονται,

ανά κατηγορία και παράβαση, ως εξής:

6.1 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

6.1.1. Η ανάρτηση και λειτουργία ιστοτόπου παροχής

υπηρεσιών τυχερών παιγνίων χωρίς την προβλεπόμενη

άδεια αναρτημένου στο διαδίκτυο, επιφέρει πρόστιμο

είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε ημέρα διατή−

ρησης της ανάρτησης του, ανά προσφερόμενο από αυ−

τόν παίγνιο. Ως ημέρα διατήρησης της ανάρτησής του,

και ως μία αυτοτελής παράβαση, νοείται μία επίσκεψη

του κλιμακίου ελέγχου στον ιστότοπο την ημέρα. Μετά

τη βεβαίωση επτά (7) συνολικά παραβάσεων, συνεχό−

μενων ή μη, το ανά ημέρα πρόστιμο διπλασιάζεται. Η

πρόσκληση του κοινού να συμμετέχει στη διεξαγωγή

τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χωρίς την προβλε−

πόμενη άδεια στα παίγνια αυτά, μέσω διαφημίσεων, με

αναρτήσεις πρόσκλησης, προσφορά bonus και άλλες

παρεμφερείς τεχνικές προσέλκυσης ή άλλους τρόπους

εμπορικής επικοινωνίας, αποτελεί επιβαρυντική περί−

πτωση, η οποία επιφέρει επιπλέον πρόστιμο, ανά ημέρα,

έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

6.1.2. Η συμμετοχή ανηλίκου σε τυχερό παίγνιο επιφέ−

ρει πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά παι−

κτική συνεδρία.

6.1.3. Η με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και με μαζικές

αποστολές ή επικοινωνίες, εξατομικευμένη ενημέρωση

συγκεκριμένων αποδεκτών, μέσω τηλεφωνικής γραμ−

μής, μέσω διαδικτύου, μέσω αποστολής εγγράφων ή/

και φορέων μνήμης (memory sticks) ή με οποιοδήποτε

άλλο μέσο, για την προώθηση ή/και την υποστήριξη της

συμμετοχής τους σε τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου

που διεξάγονται χωρίς άδεια, επιφέρει πρόστιμο από

δέκα χιλιάδες (10.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000)

ευρώ ανά παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα της πα−

ράβασης, τη συχνότητα και τον αριθμό των αποδεκτών.

6.2 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

6.2.1. Η διενέργεια εμπορικής επικοινωνίας παροχών

υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που δεν

διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια, επιφέρει για κάθε

παραβάτη ημερήσιο πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000)

ευρώ, ανά ημέρα δημοσίευσης της διαφήμισης ή δημο−

σιοποίησης της επικοινωνίας.

6.2.2. Στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs)

με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης

ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις

γενικές διατάξεις του Ν. 2238/1994, που επιτρέπουν την

πρόσβαση σε παράνομους παρόχους τυχερών παιγνίων

μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον κατάλογο

(black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. ή/και που δεν διακόπτουν

την πρόσβαση αυτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημε−

ρών από την κοινοποίηση σε αυτούς του παραπάνω κα−

ταλόγου, επιβάλλεται πρόστιμο ανά ημέρα μη διακοπής

της πρόσβασης πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά

μη αδειοδοτημένο πάροχο. Μετά τη βεβαίωση επτά (7)

συνολικά παραβάσεων, συνεχόμενων ή μη, το πρόστιμο

διπλασιάζεται.

6.2.3. Στους συμμετέχοντες ως παίκτες, μέσω IP που

λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια, σε παίγνια που

προσφέρονται και διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους

παρόχους, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

ανά παικτική συνεδρία. Αν ο παίκτης είναι ανήλικος,

επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε

κάθε πρόσωπο που έχει την νόμιμη επιμέλειά του.

ΑΡΘΡΟ 7:

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στην μεταβατική περίοδο από την δημοσίευση μέχρι

την έναρξη ισχύος της παρούσας, η Ε.Ε.Ε.Π. ενημερώνει

τις αρμόδιες Αρχές αδειοδότησης τυχερών παιγνίων

μέσω διαδικτύου των Κρατών−μελών της Ε.Ε. και του

ΕΟΧ, ώστε να επιληφθούν σχετικά στην περίπτωση

που πάροχος τέτοιων παιγνίων, ο οποίος τελεί υπό την

δικαιοδοσία και τον έλεγχό τους, παρέχει τα παίγνια

αυτά χωρίς άδεια στην Ελληνική Δημοκρατία. Επίσης,

κατά την μεταβατική περίοδο, η Ε.Ε.Ε.Π. προβαίνει, με

κάθε πρόσφορο τρόπο, σε δημόσια προειδοποιητική

ανακοίνωση άμεσης διακοπής της παροχής μη αδει−

οδοτημένων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του

διαδικτύου από όσους παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες,

ενημερώνοντας συγχρόνως για το περιεχόμενο των

διατάξεων του νόμου και της παρούσας, καθώς και για

τις συνέπειες που προβλέπονται να επέλθουν μετά την

έναρξη ισχύος της.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά ένα μήνα από

τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2012

Ο Πρόεδρος

ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Σύνδεσμος σε αυτό το σχόλιο
Κοινοποίησε σε άλλα sites

  • Απαντήσεις 299
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Οι μόνες εταιρίες που μπήκαν σε καθεστώς μεταβατικής περιόδου αναφέρονται στο link: http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/adce2057-71fb-4925-b094-42ca230af81f

Είχαν αναφερθεί και σε παλιότερο άρθρο του Pokerland.

Αν καταλαβαίνω καλά, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης:

- όλα τα sites που δεν έχουν άδεια θεωρούνται παράνομα και δεν επιτρέπεται να λειτουργούν στην Ελλάδα

- οι Ελληνικοί πάροχοι Internet θα πρέπει να μπλοκάρουν αυτά τα sites

- οι κατοικούντες στην Ελλάδα παίχτες δεν επιτρέπεται να παίζουν σε sites που δεν έχουν πάρει άδεια.

Σύνδεσμος σε αυτό το σχόλιο
Κοινοποίησε σε άλλα sites

Κάντε και ένα ρεπορτάζ ή εξηγείστε τι σημαίνει ακριβώς γιατί δεν είμαστε όλοι δικηγόροι! :P

1) πόσο πρέπει οι εταιρίες να πληρώσουν για να πάρουν άδεια; τις συμφέρει;

2) Η άδεια σημαίνει ότι θα γίνεται παιχνίδι αποκλειστικά ανάμεσα σε Έλληνες παίκτες ή απλά για να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους;

Αν σημαίνει το πρώτο προφανώς καμία εταιρία πόκερ δεν υπάρχει περίπτωση να στήσει λογισμικό για μια τόσο μικρή αγορά όπως η ελληνική βάζοντας επίσης μέσα τον παράγοντα κρίση που σημαίνει ότι θα τζογάρονται πολύ λιγότερα χρήματα σε σχέση με παλαιότερα.

Σύνδεσμος σε αυτό το σχόλιο
Κοινοποίησε σε άλλα sites

Παλιότερο άρθρο σχετικό με το θέμα που ίσως απαντάει σε κάποια από τα ερωτήματα:

http://pokerlandgr.com/top-stories/24-telika-oi-etairies-pou-elaban-adeiodotisi-gia-diadiktiako-tzogo

Σύνδεσμος σε αυτό το σχόλιο
Κοινοποίησε σε άλλα sites

6.2.3. Στους συμμετέχοντες ως παίκτες, μέσω IP που

λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια, σε παίγνια που

προσφέρονται και διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους

παρόχους, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

ανά παικτική συνεδρία. Αν ο παίκτης είναι ανήλικος,

επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε

κάθε πρόσωπο που έχει την νόμιμη επιμέλειά του.

Σύνδεσμος σε αυτό το σχόλιο
Κοινοποίησε σε άλλα sites

Το κακό στην Ελλάδα είναι ότι νομοθετούν άσχετοι άνθρωποι σε άσχετα αντικείμενα. Έχω ανάλογη εμπειρία από συγγενικό μου πρόσωπο το οποίο είναι μεγάλο στέλεχος σε εταιρεία καπνού και μου έλεγε για το μπάχαλο που επικρατεί γενικά.

Σαφώς και είναι θεμιτό το ελληνικό δημόσιο να λάβει το μέρος από την πίτα των 5 δις που του αναλογεί. απλά με τον τρόπο που προσπαθεί να το διεκδικήσει αμφιβάλλω αν θα υπάρχει πίτα.

Ας δούμε λίγο και τον μικρότερο τζίρο των λεσχών και ποιους δεν συμφέρει π.χ η δυνατότητα δημιουργίας νόμιμων card rooms.

Σύνδεσμος σε αυτό το σχόλιο
Κοινοποίησε σε άλλα sites

[Παρόμοιες αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί και στο παρελθόν, κάτι όμως που δε συνεπάγεται απαραίτητα την υλοποίησή τους. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές κρατάνε στάση αναμονής. Από ανεπίσημη επικοινωνία που είχε το ........... με ανθρώπους του χώρου, δε φαίνεται να υπάρχει κάποια ανησυχία για την εξέλιξη αυτή. Όλα δείχνουν ότι θα πρέπει να αναμένουμε νέα στοιχεία, πριν προχωρήσουμε σε συμπεράσματα για το μέλλον του διαδικτυακού τζόγου εντός συνόρων.]

ΙΔΩΜΕΝ.

Σύνδεσμος σε αυτό το σχόλιο
Κοινοποίησε σε άλλα sites

sti Germania isxiei aftos o nomos apo tin 01.07.2012 alla den iparxei kapoia ekselixi. Ta site leitourgoun kanonika kai oloi oi Germanoi paizoun kanonika opos palia (mono to PStars app sto Ipad de leitourgei pleon).

Akomi einai to online poker "grey zone". Oute iparxei kapoia pliroforia oti tha ginei Pokerstars.de gia paradeigma opos stin Ispania kai Gallia.

De nomizo na mporesoun na vroun akri (eidika stin Ellada pou ola trexoun ligo arga).

Se mia periptosi enos Germanou mono tou esteile mail to Paddypowerpoker (Ipoker network) kai tou eipe na parei ta xrimata tou epeidi tha kleisei to site gia tous Germanous.

Σύνδεσμος σε αυτό το σχόλιο
Κοινοποίησε σε άλλα sites

πάμε για 2 επιλογές δηλαδή στο μέλλον poker.gr & pokerstars.gr

Kαλα που το ειδες το poker.gr kai to pokerstars.gr .Kamia den exei parei adeia.

Αν γίνουν αυτά που ακούγονται ποιες 2 θα πάρουν άδεια νομίζεις; Τουλάχιστον από τις αξιόλογες εταιρείες θα είναι οι μοναδικές πιστεύω.

Σύνδεσμος σε αυτό το σχόλιο
Κοινοποίησε σε άλλα sites

πάμε για 2 επιλογές δηλαδή στο μέλλον poker.gr & pokerstars.gr

Kαλα που το ειδες το poker.gr kai to pokerstars.gr .Kamia den exei parei adeia.

Αν γίνουν αυτά που ακούγονται ποιες 2 θα πάρουν άδεια νομίζεις; Τουλάχιστον από τις αξιόλογες εταιρείες θα είναι οι μοναδικές πιστεύω.

ΦΙΛΕ μου.για να παρει αδεια η ποκερσταρς θα πρεπει να πληρωσει το 30 τα 100 του τζιρου της αναδρομικα απο το 2010,Εισαι σιγουρος εσυ οτι ΕΧΕΙ TON σκοπο να δωσει ενα τετοιο τεραστιο ποσο για να παρει αδεια?

Γιατι νομιζεις μεχρι τωρα καμια μεγαλη εταιρεια δεν εχει παρει αδεια στο μεταβατικο σταδιο?Μονο κατι ανυπαρκτες πηραν αδεια ,οι οποιες ειχαν ελαχιστο τζιρο απο ελληνες παιχτες.

Αλλα κατσε να δουμε μεχρι που θα το φτασουν,γιατι πολλοι νομοι εχουν αναρτηθει και κανενας δεν εφαρμοζεται.

Σύνδεσμος σε αυτό το σχόλιο
Κοινοποίησε σε άλλα sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Απαντήστε σε αυτή τη συζήτηση...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Προσθήκη...